CyberCrime Reports


IT Security
Anti-Piracy
Intellectual Property Rights

Teknik Uzman Raporu Hizmeti

Bilim ve teknoloji alanındaki baş döndürücü gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması konusunda özel ve teknik bilgiye duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

İşte bu ihtiyacı karşılamak üzere, hâkimler uzman bilirkişilere müracaat etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Zira, hâkimler önlerine gelen olaylara ilişkin her türlü teknik bilgiye sahip olmadıkları durumlarda dahi, bu olayları karara bağlamakla yükümlü kılınmışlardır.

Bu durumu göz önünde bulunduran kanun koyucu, hâkimlerin bilirkişiye başvurmaları imkânını düzenlemiştir. Nitekim bu durum 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hazırlanırken dikkate alınmış ve Kanunun 293. maddesinde “Uzman Görüşü” başlığı altında tarafların uzmanından bilimsel görüş alabilmeleri imkânı düzenlenmiştir.

Uzman Raporu diğer adı ile Bilimsel Mütalaa, yargı makamlarına açılacak veya açılması planlanan davalara ilişkin olarak, dava taraflarınca mahkemede ileri sürülen tüm iddia veya savunmalarda kullanılabilecek olan yazılı delillerden biridir ve bilirkişi raporlarına oldukça benzerlik gösteren bir delil türü niteliğindedir.

Bu kapsamda, gerek bilirkişi raporu ve gerekse uzman raporunun deliller bölümünde belirtilmiş olması nedeniyle, uzman raporunun da bilirkişi raporunun alternatifi olarak yargı mercilerine sunularak hızlı ve etkin bir biçimde hak arayışı mümkün hale gelebilmektedir.

ResearchCave bünyesindeki telif hakları, bilişim güvenliği ve IT konusundaki uzmanlarımız savunma aşamasında sizin için teknik konuların netleşmesini sağlayan, delil niteliği taşıyan tarafsız uzman görüşü hazırlayabilirler.